ВходПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0042
"Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!